Namen uredbe REACH (kratica za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij), ki jo je leta 2007 izdala Evropska unija, je spodbujanje varovanja zdravja ljudi in okolja pred tveganji, povezanimi s kemičnimi snovmi.

Uredba se izvaja s postopkom zbiranja in analiziranja lastnosti in nevarnosti vseh snovi, ki se uporabljajo v postopkih industrijske proizvodnje.

Skladno z našo zavezo zagotavljamo jasne in pregledne informacije o snoveh, ki se uporabljajo pri servisiranju, vzdrževanju in popravilu naših vozil.

*(Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemičnih snovi)

Ali želite biti seznanjeni z informacijami REACH za svoje vozilo?